O obci Obecní úřad Společenské dění Aktivity Spolky Fotogalerie

AKTUÁLNĚ

K PRODEJI

Z REGIONU

PORADENSTVÍ

Přírodní památka U Petrůvky

Přírodní památka "U Petrůvky" byla vyhlášena Radou ONV Gottwaldov z 16.9.1982. Území se nachází na levém břehu levostranného přítoku Horní Olšavy, 0,5 km od Petrůvky v trati Obruby - Obecní louka. Celková výměra je 2,27 ha, ochranné pásmo má 2,11 ha. Bývalé pastviny s rozptýlenou zelení jsou na severní straně ohraničeny lesem, na východní straně břehovým porostem. Na západní a jižní straně navazují další louky, v současné době většinou neudržované. Jedná se o krajinářsky hodnotné členité a svažité území s výskytem chráněných orchidejí "vstavače kukačky" (Orchis morio), zvaný vstavač mužský.

vstavač mužský Vstavač mužský

Území náleží po stránce geologické do Bílých Karpat. Ty patří k alpsko-karpatské soustavě, tvoří součást flyšového pásma Západních Karpat. Území patří geomorfologicky do celku Vizovická vrchovina, podcelku Luhačovská vrchovina. Chráněné území představuje horní část údolního svahu až údolního uzávěru levého přítoku Luhačovického potoka s expozicí severovýchod. Nadmořská výška chráněného území je 430 m. Chráněné území je odvodňováno pravostranným přítokem Šťávnice, který protéká pod chráněným územím.

U Petrůvky U Petrůvky

V minulosti bylo území rezervace využito jako obecní pastvina. Na velké části chráněného území se vzhledem ke způsobu obhospodařování v minulých letech vyskytují společenstva hnojených luk. Na místech s výskytem orchidejí se zachovala vegetace přepásaných luk. Přestože botanický průzkum Bílých Karpat začal již v minulém století, zůstala oblast Valašskokloboucka a Luhačovicka mimo centrum pozornosti většiny botaniků. Vzhledem k malé atraktivnosti zůstala oblast Luhačovicka mimo zájem botaniků i v 80. a 90. letech. Od roku 1987 byly porosty pravidelně koseny členy Českého svazu ochránců přírody Zálesí Slavičín, kterým pomáhali studenti Přírodovědecké fakulty z Olomouce.

V chráněném území U Petrůvky je zapsáno 196 druhů. Vyskytující se zde silně ohrožené druhy květeny České republiky. Dále se zde vyskytují : prstenec bezový, kukačka, bradáček vejčitý, hlavinka horská a vemeník dvoulistý.

vemeník dvoulistý Vemeník dvoulistý

Copyright © 2006 - 2011, Obec Petrůvka. Veškeré připomínky a náměty ke stránkám adresujte na: webmaster@obecpetruvka.cz.